Organisationsform / Personal:

Verksamhetens organisationsform är uppbyggd och kan identifieras i den traditionella “Organiska modellen” som kännetecknas av en humanistisk människosyn, där man jobbar i arbetslag och där arbetsuppgifterna förändras i syfte att skapa ett helhetstänkande hos personalen samt skapa en öppen kommunikation med ledningen. Ledningens främsta uppgift har varit att sköta de vardagliga administrativa rutinerna i verksamheten samt fysiskt ingått i arbetslaget och dess arbetsuppgifter.

Organisationsplan kommer att upprättas innehållande:

  • Styrelse
  • Befattningsbeskrivningar
  • Ansvarsfördelning – mandat
  • Personalpolicy
  • Övergripande ansvarsområden

Bolaget kommer att följa rådande lagar – Aktiebolagslagen – Bokföringslagen samt rådande praxis, i syfte att följa god redovisningssed.